PIKMED TECH

Misja CK: znaczące obniżenie kosztów funkcjonowania Placówki Medycznej w zakresie kosztów energetycznych oraz zastosowanie nowoczesnych i odnawialnych źródeł energii.

Celem jest wsparcie Placówki Medycznej w zakresie tematyki modernizacji oraz przebudowy lub adaptacji, budowy rozwiązań technicznych i termomodernizacji. Wsparcie dotyczy projektu od momentu wykonania pierwszej ogólnej analizy, poprzez opracowania koncepcyjne, opracowania projektowe, audyty energetyczne, studia wykonalności, finansowanie, wykonanie lub pomoc w przygotowaniu programu funkcjonalno-użytkowego, specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod przetarg, pełnienia roli nadzoru inwestorskiego, a także dokonania rozliczenia finansowania. Według potrzeb i oczekiwań Partnera.

Każdy projekt jest analizowany pod kątem możliwości dofinansowania inwestycji – wskazujemy możliwości finansowania inwestycji z różnych źródeł. Eksperci o bogatym doświadczeniu w zdobywaniu środków są przez nas wskazywani, jako partnerzy w projekcie (przygotowanie wniosków o dofinansowanie, rozliczenie, opracowanie studia wykonalności, strategie rozwoju, etc.).

Założenia projektu:

1. Wykonanie koncepcji inżynierskiej i audytów energetycznych dot. zastosowania energooszczędnych rozwiązań technologicznych, z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania inwestycyjnego mającego na celu podniesienie efektywności energetycznej Szpitala.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu współpracy obejmuje w szczególności:

  • przesłanie ankiety, mającej na celu pozyskanie ogólnej informacji na temat możliwości i potrzeb energetycznych kompleksu szpitalnego (ankieta analizy projektu),

  • wizję lokalną, wywiad z Działem Technicznym i wykonanie inwentaryzacji w celu przygotowania projektu koncepcyjnego, zakończonego audytem energetycznym,

  • opracowanie koncepcji inżynierskiej dot. zastosowania energooszczędnych rozwiązań technologicznych, z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, w ramach kompleksowego podejścia do gospodarki energetycznej obiektu, w celu podniesienia jego efektywności energetycznej.

  • wykonanie audytu energetycznego, na podstawie opracowań określonych w punktach jak wyżej, będącego podstawą przyszłych wniosków aplikacyjnych do ubiegania się o środki z funduszy UE; - podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346),

  • przedstawienie możliwości pozyskania finansowania, określenia źródeł, programów, zapoznanie Zamawiającego z zakresem potrzebnej dokumentacji aplikacyjnej oraz złożenie oferty na przygotowanie wszystkich potrzebnych dokumentów i wniosków.

Dodatkowo, w przypadku zainteresowania, proponuje się określenie zadań inwestycyjnych poprzez opracowanie Studium Wykonalności.

Kolejność działań:

1. Wypełnienie przez Placówkę Medyczną Ankiety analizy projektu.

2. Sporządzenie oferty finansowa dot. realizacji przedmiotowych projektów i dokumentów.

3. Podpisanie stosownej umowy.

4. Rozpoczęcie działań ustalonych w umowie

5. Ewaluacja projektu.

Do kogo CK jest kierowane:

Partnerzy w projekcie:

1. Podmioty lecznicze różnych szczebli systemu opieki zdrowotnej (podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, opieka szpitalna). Zakres merytoryczny - realizacja świadczeń w modelu koordynowanym.

2. Uczelnie, ośrodki naukowo-badawcze. Zakres merytoryczny - opracowania koncepcyjne i studium wykonalności, badania ewaluacyjne.

3. Dostawcy w zakresie rozwiązań energetycznych: systemów grzewczych, chłodnictwa, energii elektrycznej, spalarni, i innych w zakresie nowoczesnych technologii, biura projektowe, pracownie projektowo-konstrukcyjne, biura architektoniczne .

Finansowanie projektu:

1. Krajowe i regionalne programy operacyjne

2. Środki własne właścicieli PM

3. Programy norweskie

4. Programy Ministerstwa środowiska

5. Inne źródła

W ramach CK PIKMED Tech uruchamiamy Program Nowoczesny Dział Techniczny.