O nas

W dniu 3 października 2013 roku w Warszawie

na mocy Porozumienia Kooperacyjnego zawartego pomiędzy Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Innowacyjnych Przedsiębiorców, Instytutem Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. oraz Profesorem Mariuszem Piechotą, Profesorem Michałem Marczakiem, Adrianą Beatą Nurzyńską oraz Dariuszem Dziadzio został powołany do działania Polski Innowacyjny Klaster Medyczny PIKMED.

Czym jest Polski Innowacyjny Klaster Medyczny PIKMED:

PIKMED to ponadregionalna struktura organizacyjna mająca charakter powiązania korporacyjnego, działająca w branży medycyny i ochrony zdrowia. Klaster stanowi formę nowoczesnego katalizatora stymulującego współpracę pomiędzy sferami biznesu, nauki, administracji rządowej i samorządowej oraz ważny czynnik decydujący o wzroście innowacyjności zarówno uczelni, jak i przedsiębiorstw.

Czym się zajmuje Polski Innowacyjny Klaster Medyczny PIKMED:

Podstawowym celem działalności Klastra PIKMED jest stworzenie sieci współpracy umożliwiające efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału rozwojowego osób, podmiotów medycznych, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji otoczenia biznesu w obszarze medycyny, ochrony zdrowia i nowoczesnych technologii w branży medycznej.

KORZYŚCI z przystąpienia do Klastra PIKMED:

  • realizacja innowacyjnych projektów zgłaszanych wspólnie przez członków Klastra oraz pomoc w pokryciu kosztów tych przedsięwzięć,
  • wpływ na rozwój innowacji w dziedzinie medycyny,
  • wymiana informacji, doświadczeń i wiedzy między członkami Klastra w szczególności poprzez uczestnictwo w Kongresach, Konferencjach, Konwentach itp.
  • udział w kierunkowych przedsięwzięciach jakimi są Centra Kompetencyjne,
  • wpływ na kształtowanie warunków sprzyjających rozwojowi branży medycznej w Polsce,
  • wzrost konkurencyjności Członków Klastra PIKMED.

CELE działalności Klastra PIKMED:

  • wyszukiwanie i realizacja innowacyjnych projektów medycznych,
  • integracja publicznych i niepublicznych placówek medycznych, parków naukowo-technologicznych oraz uczelni i jednostek naukowych działających w obszarze medycyny,
  • pomoc w realizacji wszelkich inicjatyw rozwojowych oraz pozyskanie finansowania dla ich realizacji,
  • tworzenie korzystnych warunków dla inwestycji medycznych.
Załącznik: