Centrum informacji ds. transgranicznej opieki zdrowotnej

Transgraniczna opieka zdrowotna oznacza usługi zdrowotne świadczone przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych świadczone lub przepisane w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie ubezpieczenia.

Pacjenci potrzebują jasnych zasad oraz wiarygodnych informacji na temat zwrotu kosztów leczenia w innym kraju UE. Dostęp do tych informacji zapewnią im nowe krajowe punkty kontaktowe.

Należy spełnić oczekiwania pacjentów pod względem jakości opieki zdrowotnej, które w przypadku leczenia za granicą są jeszcze wyższe. Dzięki informacjom na temat jakości leczenia i bezpieczeństwa pacjentów, jakich udzielają krajowe punkty kontaktowe, pacjenci mogą dokonywać bardziej świadomych wyborów, decydując się na leczenie za granicą.

W interesie pacjentów leży bliższa współpraca krajów UE.

Należy położyć kres trwającej od lat niepewności prawnej. Nowe przepisy pozwolą zapewnić równowagę między trwałością systemów opieki zdrowotnej a ochroną praw pacjentów korzystających z usług służby zdrowia za granicą.

Jak krok po kroku skorzystać z dyrektywy transgranicznej?

1. Przed skorzystaniem z dyrektywy transgranicznej należy sprawdzić czy leczenie, z którego chcemy skorzystać w innym kraju UE  jest w koszyku świadczeń gwarantowanych NFZ. 

2. Jeśli leczenie jest w koszyku, wówczas udajemy sie do lekarza specjalisty w celu uzyskania skierowania na to leczenie. Należy pamiętać, iż niektóre świadczenia wymagają uzyskania uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ. Wykaz tych świadczeń znajduje się ->TUTAJ.

3. Przed skorzystaniem z leczenia Pacjent ma prawo zapytać NFZ o przybliżoną wysokość zwrotu kosztów tego leczenia. Polecamy korzystać z tego uprawnienia poprzez złożenie w NFZ Formularza zapytania o przybliżoną wysokość zwrotu kosztów. 

4. Po powrocie z leczenia w innym kraju UE Pacjent ma 6 miesięcy od daty wystawienia faktury/rachunku za świadczenie objęte wnioskiem na złożenie wniosku o zwrot kosztów leczenia. Wniosek składa się do oddziału NFZ właściwego ze względu na adres zamieszkania Pacjenta.

5. Wniosek o zwot kosztów i inne wymagane załączniki do wniosku:

- Wniosek o zwrot kosztów -> POBIERZ TUTAJ

- oryginał rachunku/faktury zawierający w szczególności: dane wystawcy; datę wystawienia; dane świadczeniobiorcy; dane niezbędne do zidentyfikowania świadczenia -opis kodem ICD-9 lub ICD-10.

- potwierdzenie pokrycia całości kosztów świadczenia w przypadku gdy nie wynika to z załączonego rachunku,

- oryginał lub kopia: skierowania, recepty, zlecenia

- zaświadczenie o zakwalifikowaniu do programu lekowego - jeśli dotyczy,

- kopia dokumentacji medycznej, potwierdzajacej zasadność wystawienia recepty - jeśli dotyczy,

- wszystkie dokumenty załączane w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski (nie musi być to tłumaczenie przysięgłe)

6. Co do zasady termin ropatrzenia wniosku wynosi 30 dni. Maksymalny termin na rozpatrzenie wniosku i zwrot kosztów to 6 miesięcy. Więcej o terminach rozpatrzenia wniosku -> TUTAJ

Osoby zainteresowane transgraniczną opieką zdrowotną zapraszamy na stronę Krajowego Punktu Kontaktowego oraz do kontaktu z naszym Klastrem.

Załącznik: