Klaster PIKMED na Forum Inwestycyjnym w Tarnowie

Forum Ekonomiczne w Krynicy od lat jest liderem na mapie konferencji w Polsce. Co roku w Forum biorą udział setki osób, a samo wydarzenie jest prestiżowym miejscem spotkań elit polityczno - biznesowych Europy. Premierzy, ministrowie, Komisarze Europejscy oraz inne najważniejsze osoby sceny politycznej i gospodarczej to już stałe grono corocznych spotkań w Krynicy. Preludium Forum Ekonomicznego jest Forum Inwestycyjne, które w tym roku odbyło się 7-8 września w Tarnowie. Po raz ósmy najważniejsi przedstawiciele rządu i biznesu z kraju i zagranicy dyskutowali na temat nowych modeli zarządzania w firmach, efektywnego wykorzystywania środków unijnych, działalności klastrowej oraz najnowszych technologii.

Ważnym punktem Forum dla promowania działalności i inicjatyw klastrowych była prezentacja projektu Polska 3.0. Pana Bogdana Węgrzynka – Prezesa Zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw i panel dyskusyjny na temat roli klastrów w rozwoju i promocji polskiej gospodarki poprzez konsolidację dla nowej polityki przemysłowej UE, współpracę klastrów i ich udział w dużych projektach Unii Europejskiej oraz programach unijnych. Wśród zaproszonych do dyskusji osób znaleźli się: Pani Anna Czerwińska – Prezes Zarządu Fundacji Festiwal Biegów, Pan Grzegorz Wacławik – Prezes Zarządu Komitetu Rozwoju Zagłębia, Pan Josef Tobola – Pełnomocnik Rządu Republiki Czeskiej, Pan Marek Niemczyk – Prezes Zarządu Bomar S.A. Oraz Pan Tomasz Leśniak – Wiceprezes Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED. Moderatorem panelu była Pani Angelika Jarosławska, reprezentująca Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

Punktem wyjścia do dyskusji na temat roli klastrów w rozwoju i promocji polskiej gospodarki był wspomniany już wcześniej program Polska 3.0. , który zakłada stworzenie największego Centrum Logistycznego w Europie Środkowej, przywrócenie transportu na Odrze oraz połączenie Odry-Dunaju i Łaby. Projekt Polska 3.0. to ogromne przedsięwzięcie, wymagające zaangażowania przedsiębiorców skupionych w klastrach i innych organizacjach branżowych, instytucji rządowych i pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Rola Klastrów przy realizacji tego projektu jest szczególna. To one bowiem, bez względu na branże w jakiej działają łączą i inicjują współpracę podmiotów, które w normalnych warunkach nawet nie widziałyby płaszczyzny do podjęcia wspólnych działań. Przy tak dużym projekcie jak Polska 3.0. może to mieć kluczowe znaczenie, ponieważ pomoże w doborze odpowiednich partnerów do jego realizacji.

Na przykładzie projektu Polska 3.0. widzimy zatem jak ważną rolę odgrywają obecnie organizacje klastrowe w rozwoju i promocji polskiej gospodarki. Ścisła współpraca klastrów różnych branż, skupionych między innymi w Krajowej Sieci Klastrów, której Klaster PIKMED jest Członkiem, pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość na rozwój klasteringu w Polsce. Jako Polski Innowacyjny Klaster Medyczny PIKMED będziemy dalej wspierać i angażować się w ciekawe inicjatywy, których celem jest rozwój i promocja polskiej gospodarki, a w szczególności najbliższej nam branży medycznej i okołomedycznej.

Justyna Subocz - Animator Klastra